ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಕನ್ನಡ (ಯೂಣೀಕೋಡ್) ಫೊಣಱ್ಱಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಱ್ಱಱೇಷನ್ ಟೂಳ್
ನನ್ದಕುಮಾರ್ <nandakumar96@gmail.com>

Download & Install


In the form of webpage

Just save this page for offline usage. No installation needed.

ಅಂಅಃ
aaa, Aieeuoo, U~eEai, IoOouama$

kakha, Kagagha, Ganga cha, caCajajha, Janha, nja
taTaDaDhaNa thaThadadhana
paphababhama

yaralavaSashasahaLazhaRa

ಕ್ಕಙ್ಙಙ್ಕಞ್ಞಳ್ಳಮ್ಪಞ್ಜಜ್ಞದ್ಧಱ್ಱನ್ಱ
kkangngangkanhnha, njnjaNNampanjjajnhaddhaRRanRa


Transliteration can be disabled using braces:
ee prOgraamu {Mataduva Hage}.
ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು Mataduva Hage.

Copyright © 2013 Nandakumar <nandakumar96@gmail.com>
Distributed under GNU GPL v3