பேசும்போல்
ஆங்கிலம் - தமிழ் (யூணீகோட்) பொணற்றிக் ட்ரான்ஸிலிற்றறேஸன் டூள்
நந்தகுமார் எடமன <nandakumar96@gmail.com>

Download & Install


In the form of webpage

Just save this page for offline usage. No installation needed.

அஂ
aaa, Aieeuoo, U~eEai, IoOouaka$

ka, gaca, chata, dathapa, ba nganjaNanama
ழ்ள்ற்ன்
yaralavazhLRnh

Transliteration can be disabled using braces:
ee prOgraam {Pesumpol}.
ஈ ப்ரோக்ராம் Pesumpol.

Copyright © 2013, 2016 Nandakumar Edamana <nandakumar96@gmail.com>
Distributed under GNU GPL v3